Hypnoseshow med Tobias Hamann i Sønderjyllandshallen